Logistics Pharma Rebase Version 12.0-20210330

Thông tin về Logistics Pharma instance of Rebase, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Rebase (Debranding)
Debranding for Rebase
Rebase (Debranding - Database)
Quick customize, debranding,reset data, debug. Language Switcher. Easy Delete data.reset account chart. odoo debrand, odoo debranding, customize my odoo.
Trang web
Enterprise website builder
Kế toán
Accounting Reports, Asset Management and Account Budget For Odoo12 Community Edition
Dự án
Organize and schedule your projects
Rebase (Debranding - Report Base)
Debranding Report Base
Kho
Quản lý kho của bạn và các hoạt động logistics
Lên hóa đơn
Hóa đơn & Thanh toán
Bán hàng
Từ báo giá tới hóa đơn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Thỏa thuận pháp lý
Manage Agreements, LOI and Contracts
Bảng thông tin
Xây dựng bảng thông tin của riêng bạn
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Field Service
Manage Field Service Locations, Workers and Orders
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Row Number in tree/list view
Show row number in tree/list view.
User Activity Log
The module will show the recent activity of users
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức
Diễn đàn
Quản lý diễn đàn với FAQ và Q&A